Условия за ползване

Моля, прочетете внимателно настоящите условия, преди да използвате сайта www.eeg.bg или www.eeg-bg.com. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и ЕЕГ ИНЖЕНЕРИНГ ООД, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт.

I. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
По смисъла на настоящите условия:
"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.
"УСЛУГА/И" на сайта включват:

  • достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
  • достъп до мултимедийното съдържание на сайта
  • създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава допълнителни възможности за достъп до информационните ресурси;
  • получаване на e-mail – бюлетини от регистрираните Потребители на сайта.

 
II. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и ЕЕГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели ЕЕГ ИНЖЕНЕРИНГ осигурява материалите на този уебсайт (наричан тук "сайт") като допълнителна услуга за интернет потребителите, единствено с цел информация, и тези материали не са предназначени за търговски цели. Ако копирате материали от този сайт, то трябва да запазите всички знаци за авторско право и собственост, които се съдържат в оригиналните материали на всяко отделно копие. Нямате право да видоизменяте материалите в този сайт по какъвто и да е начин, нито публично да ги показвате, излагате или дистрибутирате. Според настоящите правни положения, никаква част от тези материали не може да бъде ползвана в друг уебсайт или компютърна мрежа, за каквито и да било цели. Материалите на този сайт са защитени от световните закони за авторското право.
III. АВТОРСКИ ПРАВА
Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

 

IV. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
ЕЕГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. ЕЕГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг.
С приемането на настоящите условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до ЕЕГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД на посочения адрес или e-mail за контакти.

V. ОРГАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
ЕЕГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. ЕЕГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на ЕЕГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
ЕЕГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
ЕЕГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД не носи отговорност за информацията (в това число за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
ЕЕГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

VI. УСЛУГИ, ИЗИСКВАЩИ РЕГИСТРАЦИЯ
ЕЕГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация.
Вие имате възможност да получите безплатен и пълен достъп до секциите от сайта, изискващи регистрация, ако си създадете индивидуален потребителски профил. Във вашия профил, Вие се задължавате да предоставяте пълна, вярна, истинска и точна информация.
ЕЕГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД си запазва правото да прецени дали да предостави профил (акаунт) на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите общи условия.
ЕЕГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

VII. ПРОМЕНИ
ЕЕГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.
За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.
Настоящите Общи условия влизат в сила считано от 01.08.2010 г.